Photo Neeh Pathar Gurudwara Koohni Sahib

ਗੁਰੂਦੁਅਾਰਾ ਕੂਹਣੀ ਸਾਿਹਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ 
ਨੱਵ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਸੰਤ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਮਿਤੀ 24-04-2015 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

 GKS (1).jpg GKS (100).jpg GKS (10).jpg GKS (101).jpg GKS (102).jpg GKS (104).jpg GKS (103).jpg GKS (105).jpg GKS (106).jpg GKS (107).jpg GKS (108).jpg GKS (109).jpg GKS (110).jpg GKS (111).jpg GKS (11).jpg GKS (112).jpg GKS (113).jpg GKS (114).jpg GKS (115).jpg GKS (116).jpg GKS (117).jpg GKS (118).jpg GKS (119).jpg GKS (120).jpg GKS (12).jpg GKS (121).jpg GKS (122).jpg GKS (123).jpg GKS (124).jpg GKS (125).jpg GKS (126).jpg GKS (128).jpg GKS (129).jpg GKS (130).jpg GKS (131).jpg GKS (133).jpg GKS (132).jpg GKS (134).jpg GKS (13).jpg GKS (135).jpg GKS (137).jpg GKS (136).jpg GKS (138).jpg GKS (139).jpg GKS (140).jpg GKS (14).jpg GKS (142).jpg GKS (141).jpg GKS (143).jpg GKS (144).jpg GKS (145).jpg GKS (146).jpg GKS (16).jpg GKS (17).jpg GKS (18).jpg GKS (2).jpg GKS (19).jpg GKS (21).jpg GKS (20).jpg GKS (22).jpg GKS (23).jpg GKS (24).jpg GKS (26).jpg GKS (27).jpg GKS (28).jpg GKS (25).jpg GKS (29).jpg GKS (3).jpg GKS (30).jpg GKS (31).jpg GKS (32).jpg GKS (34).jpg GKS (33).jpg GKS (35).jpg GKS (36).jpg GKS (37).jpg GKS (38).jpg GKS (39).jpg GKS (4).jpg GKS (40).jpg GKS (41).jpg GKS (44).jpg GKS (42).jpg GKS (43).jpg GKS (45).jpg GKS (46).jpg GKS (47).jpg GKS (48).jpg GKS (5).jpg GKS (49).jpg GKS (50).jpg GKS (51).jpg GKS (52).jpg GKS (53).jpg GKS (54).jpg GKS (55).jpg GKS (56).jpg GKS (58).jpg GKS (57).jpg GKS (59).jpg GKS (6).jpg GKS (60).jpg GKS (61).jpg GKS (62).jpg GKS (63).jpg GKS (64).jpg GKS (65).jpg GKS (66).jpg GKS (68).jpg GKS (67).jpg GKS (69).jpg GKS (7).jpg GKS (70).jpg GKS (71).jpg GKS (72).jpg GKS (73).jpg GKS (74).jpg GKS (76).jpg GKS (75).jpg GKS (77).jpg GKS (79).jpg GKS (78).jpg GKS (80).jpg GKS (8).jpg GKS (81).jpg GKS (82).jpg GKS (83).jpg GKS (84).jpg GKS (85).jpg GKS (86).jpg GKS (87).jpg GKS (88).jpg GKS (89).jpg GKS (91).jpg GKS (90).jpg GKS (9).jpg GKS (92).jpg GKS (93).jpg GKS (94).jpg GKS (96).jpg GKS (95).jpg GKS (97).jpg GKS (98).jpg GKS (99).jpg

+ +